2.    Експертни оценки

  •    Експертната оценка на съществуващата растителност е задължителна за повечето общини в България. Тя предхожда инвестиционното проектиране като етап и съобразявайки се с нея съответната администрация издава виза за проектиране.Тази оценка служи като документ и при опазване на зстрашени от унищожение декоративни дълговечни видове.
  •    Експертна оценка на съществуваща растителност по чл.19 от ЗУЗСО-       за територията на Столична Община
  •    Нашите лицензирани ландчафтни архитекти извършват и цялостно остойностяване на околни пространства.
  •     Тези оценки включват остойностяване на всички елементи , разположени в екстериора : алеи, настилки, архитектурни елементи, водни площи, екстериорно обзавеждане, осветление, растителност и др. В последно време необходимостта от тях възниква за по-добро аргументиране на цената на съответния имот при продажби, заменку или други действия от страна на собственика.

    

  1.    Геодезични заснемания

         Важна част от предварителните проучвания за всякакъв вид обекти е актуалната геодезична снимка. Тя дава на проектанта  данни за разположението на съществуващите елементи върху възложения за разработка терен (сгради, огради, входове, растителност, пешеходни и транспортни комуникации и др.), както и височинното им разпределение. Това проучване спомага за точното нанасяне на новопроектираните структури върху съответните чертежи и за коректното им оразмеряване в хоризонтално и вертикално отношение.

В зависимост от площта и сложността на обекта, както и от неговата отдалеченост от съществуващи геодезични мрежи, ние предлагаме различни по вид заснемания, оптимизирайки по този начин цената им.

  • Заснемане с GPS станция – за отдалечени обекти и за такива при които е наложително включването им в реални координати.
  • Заснемане с тотална станция – за разработки с известни координати или за такива, които е възможно да се изработят с локални координати и височини.
  • Комбинирано заснемане-при големи обекти, при които е наложително съчетанието на точност и бързина.
  • Нивелачна снимка. Тя намира своето място при сравнително малки площи.
  • Като лицензирана услуга предлагаме заснемането на имоти за вписване в кадастъра и установяване точните граници на имот.

геодезични снимки
експертни оценки на растителността