• Оглед на място

  • Архитектурно заснемане

  • Геодезично заснемане (тахиметрична снимка, нивелачна снимка, заснемане с GPS координати)

  • Анализ и диагностика на околни пространства, паркови терени, зелени площи

  • Експертна оценка на съществуваща растителност по чл.19 от ЗУЗСО

  • Професионални консултации

  • Проектиране във всички фази на инвестиционния ппоцес -ПП, ИП, ТП, РП

  • Идейни скици, ескизи, чертежи

  • Ситуационен паркоустройствен план

  • Обемно пространствено решение - настилки, подпорни стени, огради и съоръжения, паркинги, водни площи, водни ефекти, скални градини, паркови архитектурни елементи, озеленяване 

  • Дендрологично-посадъчен  чертеж

  • Трасировъчен чертеж на настилките

  • Чертеж по вертикално планиране

  • Паркови архитектурни детайли

  • 3D проектиране и визуализиране на проектни решения и идеи

  • Подробни количествени и количествено-стойностни сметки

  • Авторски надзор

     

  • Архитектурно проектиране

  • Геодезия и геодезични услуги

  • Електро-осветителни решения : парково, улично, градинско, художествено, подводно, насочено осветление 

  • ВиК - площадкови инсталации, водоотвеждане, фонтанни системи, водни ефекти

  • Строителни конструкции - конструктивни решения на съоръжения, подпорни стени, основи 

  • Поливни системи - водоизточник, помпена група, поливно покритие, тръбна разводка, детайли

  • План за безопасност и здраве

  • Пожарна безопасност

  • Подготовка на терена

  • Моделиране на трена

  • Предварителна почвообработка

  • Трасиране и аранжиране на растителни групи, масиви и солитерна растителност, тематични, покривни  и скални градини

  • Аранжиране на скални градини, каменни групи, декоративни настилки

  • Изкопи, засаждаждане и наторяване на декоративни дървета, храсти, сезонни и многогодишни цветя, билки и декоративни треви от собствено разсадниково производство

  • Подрязване и естетично оформяне на растителността  според биологичните ѝ и морфологични характеристики

  • Фитосанитарна диагноза и защита

  • Затревяване и  зачимяване

  • Оформяне, моделиране  и укрепване на скатове с хидропосев

  • Интериорно озеленяване

Предпроектни  проучвания

Проектиране по ландшафтна архитектура

Комплексни проекти по ландшафтна архитектура в цялата страна по всички специалности в инвестиционното проектиране

Изпълнение  по озеленяване на обекти в Централна, Северозападна и Югозападна България, София и  Софийска област

Озеленяване и естетично оформяне на зелени площи

 Ландшафтната архитектура и дизайн помагат на клиентите  да открият невидимия потенциал на откритите пространства

Скица по паркоустройство
Проект
Жив плет
Експертна оценка

Функционални и естетични решения, висок професионализъм,

кратки срокове и достъпни цени

Проектиране по съпътстващи специалности, необходими в инвестиционния процес