• Оглед на място

 • Архитектурно заснемане

 • Геодезично заснемане (тахиметрична снимка, нивелачна снимка, заснемане с GPS координати)

 • Анализ и диагностика на околни пространства, паркови терени, зелени площи

 • Експертна оценка на съществуваща растителност по чл.19 от ЗУЗСО

 • Професионални консултации

 • Проектиране във всички фази на инвестиционния ппоцес -ПП, ИП, ТП, РП

 • Идейни скици, ескизи, чертежи

 • Ситуационен паркоустройствен план

 • Обемно пространствено решение - настилки, подпорни стени, огради и съоръжения, паркинги, водни площи, водни ефекти, скални градини, паркови архитектурни елементи, озеленяване 

 • Дендрологично-посадъчен  чертеж

 • Трасировъчен чертеж на настилките

 • Чертеж по вертикално планиране

 • Паркови архитектурни детайли

 • 3D проектиране и визуализиране на проектни решения и идеи

 • Подробни количествени и количествено-стойностни сметки

 • Авторски надзор

   

 • Архитектурно проектиране

 • Геодезия и геодезични услуги

 • Електро-осветителни решения : парково, улично, градинско, художествено, подводно, насочено осветление 

 • ВиК - площадкови инсталации, водоотвеждане, фонтанни системи, водни ефекти

 • Строителни конструкции - конструктивни решения на съоръжения, подпорни стени, основи 

 • Поливни системи - водоизточник, помпена група, поливно покритие, тръбна разводка, детайли

 • План за безопасност и здраве

 • Пожарна безопасност

 • Подготовка на терена

 • Моделиране на трена

 • Предварителна почвообработка

 • Трасиране и аранжиране на растителни групи, масиви и солитерна растителност, тематични, покривни  и скални градини

 • Аранжиране на скални градини, каменни групи, декоративни настилки

 • Изкопи, засаждаждане и наторяване на декоративни дървета, храсти, сезонни и многогодишни цветя, билки и декоративни треви от собствено разсадниково производство

 • Подрязване и естетично оформяне на растителността  според биологичните ѝ и морфологични характеристики

 • Фитосанитарна диагноза и защита

 • Затревяване и  зачимяване

 • Оформяне, моделиране  и укрепване на скатове с хидропосев

 • Интериорно озеленяване

Предпроектни  проучвания

Проектиране по ландшафтна архитектура

Комплексни проекти по ландшафтна архитектура в цялата страна по всички специалности в инвестиционното проектиране

Изпълнение  по озеленяване на обекти в Централна, Северозападна и Югозападна България, София и  Софийска област

Озеленяване и естетично оформяне на зелени площи

 Ландшафтната архитектура и дизайн помагат на клиентите  да открият невидимия потенциал на откритите пространства

Скица по паркоустройство
Проект
Жив плет
Експертна оценка

Функционални и естетични решения, висок професионализъм,

кратки срокове и достъпни цени

Проектиране по съпътстващи специалности, необходими в инвестиционния процес